Hubert White, Minneapolis
Know a shoe aficionado?
Share this: